yu9988 发表于 2020-7-5 15:03:52

全威DAE06GJ103H345V(韩国大现贴片规格书)

全威DAE06GJ103H345V(韩国大现贴片规格书)
需要些时间下载图片,请耐心等候,感谢您!   
      http://bbs.ntc-world.com/attachments/bbsxp/2007-12/2007122922247.jpg
DAE06GJ103H345V(大现贴片热敏电阻规格书)

页: [1]
查看完整版本: 全威DAE06GJ103H345V(韩国大现贴片规格书)